МИСАО И МИСИЈА
СВЕТОГ ЈУСТИНА ПОПОВИЋА


МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

МИСАО И МИСИЈА
СВЕТОГ ЈУСТИНА ПОПОВИЋА


Поводом 125 година од рођења и 40 година од упокојења Јустина Поповића Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду 10. и 11. маја 2019. године у Београду организују међународну научну конференцију „Мисао и мисија Светог Јустина Поповића“.

Mонах, клирик и светитељ Православне Цркве, професор Универзитета у Београду и саоснивач Српског филоcофског друштва — Јустин Поповић (1894–1979) сматра се једним од највећих православних теолога двадесетог века. Упркос једногласном признавању снаге његових непорециво великих интелектуалних и духовних домета, одређене димензије и аспекти његовог дела остали су или неосветљени или су предмет различитих тумачења. Циљ конференције је да осветли димензије и аспекте дела Јустина Поповића који нису довољно истражени или су подложни различитим – понекад супротсављеним – тумачењима, и да дијалошки процени доприносе његове мисли не само Православљу, већ хришћанском богословљу и духовности уопште.

У том смислу конференција би требало да отвори простор како за одговорно критичко сагледање и нове научно-методолошке приступе, тако и за формулисање више нијансираних интерпретација мисаног легата Јустина Поповића у целини, а нарочито, примера ради, његове критике хуманизма и неправославних хришћанских деноминација. Такође, поставља се као неопходно пажљиво разлучивање аутентичне духовности и философско-теолошке мисли Јустина Поповића наспрам редукције, инструментализације и идеологизације те духовности и мисли — посебно наспрам разматрања његове мисли у оквирима или неосвешћене или некритички постављене политике моћи: било да је културалног или другог типа. Најзад, конференција представља саборно отеловљење колегијалне добре воље да се подржи и негује наслеђе преподобног Јустина као светитеља, теолога, философа, критичара културе, и као јединственог сведока Христа Богочовека — који се обраћа свим крајевима света.

Др Владимир Цветковић
Проф. др Богдан ЛубардићINTERNATIONAL CONFERENCE

THOUGHT AND MISSION
OF SAINT JUSTIN POPOVIĆ


In order to mark 125 years from Justin Popović’s birth and 40 years from his repose the Centre for Byzantine-Slavic Studies of the University of Niš, the Faculty of Orthodox Theology of the University of Belgrade and the Institute for Philosophy and Social Theory of the University of Belgrade venture to organize the international conference “Thought and Mission of St Justin Popović”, in Belgrade from 10th till 11th May 2019.

As a monk, cleric and saint of the Orthodox Church, as a professor of the University of Belgrade and as cofounder of the Serbian Philosophical Society, Justin Popović (1894–1979) is widely acknowledged as one of the greatest Orthodox theologians of the twentieth century. Despite unanimous recognition of Justin Popović’s undeniably great intellectual and spiritual achievements, certain dimensions and aspects of his work remain either unobserved or represent an occasion for varying interpretations.

The aim of the conference is to highlight the dimensions and aspects of Justin Popović’s work which have not been sufficiently explored or remain subject to divergent – sometimes conflicting – interpretations, and to dialogically evaluate the contribution of his thought not only to Orthodoxy, but to Christian theology and spirituality in general. In this sense, the conference is a forum for responsible critical consideration and formulation of new scientific-methodological approaches, and for more subtle interpretations of Justin Popović’s legacy: particularly in regard to his critique of humanism and non-Orthodox Christian denominations. As well, the conference strives to find ways to carefully distinguish between Justin Popović’s authentic spirituality and philosophical-theological thought and its reduction, instrumentalization and ideologization within frameworks of non-critically affirmed politics of power, cultural or of other kind. Not least, the conference represents an collective embodiment of collegial good will to support and to nurture the legacy of Fr Justin as Saint, Theologian, Philosopher, Culture criticist, and as a remarkable witness of Christ the Godman — addressing all ends of the world.

Dr Vladimir Cvetković
Prof. Dr Bogdan LubardićПРИЛОГ / ATTACHMENT


ПРОГРАМ / PROGRAM

КЊИГА САЖЕТАКА / BOOK OF ABSTRACTS