Обавештења

[10. 11. 2021] Конкурси за избор наставника и сарадника на Православном богословском факултету

I

Назив радног места: ДОЦЕНТ за ужу научну област Библистика / Тежиште истраживања: Свето Писмо Старог Завета, са пуним радним временом

Број извршилаца: 1

Услови: VIII степен стручне спреме – докторат православних богословских наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни радови претежно из области за коју се конкурс расписује и способност за наставни и научни рад.


II

Назив радног места: AСИСТЕНТ за ужу научну област Библистика / Тежиште истраживања: Свето Писмо Старог Завета, са пуним радним временом

Број извршилаца: 1

Услови: Да је студент докторских студија теологије (VII/1 степен) или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације; да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам; да показује смисао за наставни рад ( сходно члану 84. Закона о високом образовању).


III

Назив радног места: AСИСТЕНТ за ужу научну област Практично богословље/Тежиште истраживања: Пастирско богословље

Број извршилаца: 1

Услови: Да је студент докторских студија теологије (VII/1 степен) или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације; да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам; да показује смисао за наставни рад (сходно члану 84. Закона о високом образовању).


Остали услови су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми и/или доказ о уписаним докторским студијама односно прихваћености теме докторске дисертације, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, као и друга документација, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11Б, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.