Обавештења

[19. 10. 2022] Конкурс за избор ванредног професора за ужу научну област Библијско-патристичка филологија, предмет Грчки језик

Универзитет у Београду – Православни богословски факултет објављује конкурс за избор ванредног професора за ужу научну област Библијско-патристичка филологија, предмет Грчки језик, са пуним радним временом.

Број извршилаца: 1

Услови: VIII степен стручне спреме – докторат из класичних наука, као и претходно завршене основне и магистарске студије из класичних наука, објављени стручни и научни радови претежно из уже научне области, односно тежишта истраживања, за коју се конкурс расписује и способност за наставни и научни рад.

Остали услови су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, као и друга документација, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.