Обавештења

[5. 1. 2022] Конкурс за избор асистента за ужу научну област Патристика

Универзитет у Београду – Православни богословски факултет објављује конкурс за избор асистента за ужу научну област Патристика, са пуним радним временом.

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1

УСЛОВИ: Да је студент докторских студија теологије (VII/1 степен) или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације; да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам; да показује смисао за наставни рад (сходно члану 84. Закона о високом образовању).

Остали услови су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, као и друга документација, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.