Библијско-патристички модул

Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
1 БМН001 Свет Новог Завета 5 1 2 2
2 БМН002 Савремена теолошка мисао 5 1 2 2
3 - Изборни предмет 1 (БМН003)
БМИ001 Теологија старозаветних пророка 6 1 2 1
БМИ002 Патристичка теологија и философија у раном хришћанству
БМИ008 Auctoritas Patrum: настанак и развој светоотачког ауторитета
БМИ004 Novum Testamentum Patristicum
БМИ005 Библија и филм
4 БМН008 Методологија научног рада уже струке 4 1 2 2
5 - Страни језик уже струке (БМН004)
БМНЈ01 Енглески језик 4 2 2 2
БМНЈ02 Руски језик
БМНЈ03 Француски језик
БМНЈ04 Немачки језик
БМНЈ05 Грчки језик
БМНЈ07 Старојеврејски језик
БМНЈ08 Црквенословенски језик
6 БМН005 Примењена егзегеза 5 2 2 2
7 БМН006 Патристичка онтологија 5 2 2 2
8 - Изборни предмет 2 (БМН007)
БМИ0A1 Латинска патристика 6 2 2 1
БМИ0A2 Интертестаментарнa књижевност
БМИ0A3 Егзегеза и теологија списа Светог Јована Богослова
БМИ0A4 Историја и теологија светости
9 БМН009 Завршни рад 20 2