Основне

Општи услови уписа на основне академске студије

Сваке године Факултет расписује Конкурс за упис у прву годину основних академских студија којим се детаљно разрађују услови уписа на основне академске студије.

На Факултет може да се упише лице које има завршену богословију или четворогодишњу средњу школу, благослов надлежног епископа, лекарско уверење о томе да је способно за студије.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.

На пријемном испиту полаже се тест познавања основа богословља (литература: Томас Хопко, Православна вера I-IV, Крагујевац: Каленић, 1991-1998) и тест опште информисаности.

Примери тестова:

Факултет утврђује јединствене ранг листе по студијским програмима свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима актуелног конкурса. Место на ранг листи одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија и да ли може бити уписан на терет буџета, или као самофинансирајући студент.

Без полагања пријемног испита могу се уписати (само као самофинансирајући студенти):

  • лица која имају стечено високо образовање на академским студијама првог степена;
  • студенти друге године основних студија другог универзитета, односно друге високошколске установе или лица којима је престао статус студента због исписивања са студија, а који су положили све испите са прве године, односно остварили најмање 60 ЕСП бодова на студијском програму на другом универзитету, односно на другој високошколској установи. Наставно-научно веће Факултета одлучује о признавању положених испита, односно ЕСП бодова.