Докторске студије


Ако сте студент докторских студија на Православном богословском факултету или намеравате да конкуришете за упис у 2022/2023. години, пратите наш канал на вајберу.


На докторске студије теологије могу се уписати кандидати који су стекли звање мастер теолог или мастер религиолог (најмање 300 ЕСПБ бодова).

Докторске студије трају три године, раздељене у шест студијских семестара. Сви предмети на докторским студијама су изборни. Листа предмета са оквирним садржајима за сваки предмет исказана је у Студијском програму. Бодовна вредност сваког предмета такође се исказује у Студијском програму. Кандидат полаже укупно 5 испита из предмета које у договору са ментором бира од понуђених предмета на 5 изборних позиција Студијског програма.

У трећем семестру кандидати припремају и бране Пријаву и одбрану теме докторског рада. У шестом семестру кандидати бране докторску дисертацију, која представља завршни део Студијског програма. Након завршених студија кандидати стичу звање доктора теологије.

Приликом пријављивања теме докторске дисертације кандидат подноси Студентској служби попуњени формулар Пријава теме докторске дисертације и прилоге наведене у формулару. Кандидат потребну документацију доставља у договору са ментором, пошто је добио његову сагласност за предају.

Ментор подноси већу попуњени и потписани формулар:
Предлог комисије

Сву документације у осим у штампаном облику потребно је доставити и у електронском, на адресу doktorske@bfspc.bg.ac.rs

Кандидат свим члановима комисије доставља по један штампани и повезани примерак рада.

Комисија у року од 15 дана од датума формирања заказује одбрану теме докторске дисертације. Комисија потом саставља извештај о одбрани теме докторске дисертације који шаље Већу докторских студија, које своје мишљење прослеђује Наставно-научном већу заједно са документацијом коју је кандидат претходно доставио, на усвајање. На одлуку о прихватању теме сагласност даје Веће научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду.

По завршетку докторске дисертације кандидат подноси студентској служби пет укоричених примерака дисертације и допис у коме обавештава Веће да је у договору са ментором предао коначну верзију дисертације.

Ментор подноси већу попуњени и потписани формулар:
Предлог комисије

Сву документације у осим у штампаном облику потребно је доставити и у електронском, на адресу doktorske@bfspc.bg.ac.rs

Дисертација се упућује на електронску проверу оригиналности, након чега Веће докторских студија именује комисију за преглед и оцену докторске дисертације.

Комисија саставља извештај о одбрани теме докторске дисертације који заједно са дисертацијом стоји 30 дана у библиотеци и на сајту факултета на увиду јавности, а затим се прослеђују Наставно-научном већу на усвајање. На одлуку Већа о прихватању теме сагласност даје Веће научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду. По добијеној сагласности декан на предлог комисије заказује термин одбране докторске дисертације.

Упутство о облику и садржају докторске дисертације која се брани на Универзитету у Београду


Сврха Студијског програма

Сврха Студијског програма огледа се у:

 • омогућавању студентима да у широком али брижљиво одабраном спектру изборних курсева пронађу своја посебна теолошка интересовања;
 • продубљивању знања из посебних теолошких подручја за које студенти искажу интересовање (предмети су усклађени тако да се та интересовања осветле са довољно релевантних теолошких и интердисциплинарних аспеката);
 • омогућавању студентима да се дубински упознају са најновијим теоријским сазнањима о актуелним теолошким проблемима на начин како се то ради у глобалној академској теолошкој заједници;
 • омогућавању студентима да се у дијалогу са више наставника и сарадника, као и гостујућих наставника из земље и иностранства упознају са могућностима различитих интерпретација појединих теолошких тема и проблема.

Студије такође треба да оспособе кандидате за самосталан научно-истраживачки рад у теологији и контактним и комплементарним научним областима.

Стечена знања и способности омогућавају кандидатима бављење теоријским и емпиријским истраживањима у области теологије, одговарајућу образовно-просветну делатност у високим школама, на факултетима, научним институтима, институцијама културе, црквеним структурама и организацијама, медијима, као и на пословима највишег степена сложености у државној и црквеној администрацији, у црквеним и друштвеним организацијама.

Циљеви студијског програма

Докторске студије теологије представљају наставак мастер академских студија теологије и религиологије и оне, поред циљева обухваћених претходним школовањем, подразумевају још и продубљено, синтетичко и специјализовано образовање из теологије, које докторима теологије омогућава самостално и критичко промишљање релевантних теолошких питања, као и примену теолошких знања, како у истраживању релевантних теолошких, религиолошких и интердисциплинарних феномена и проблема, тако и у преношењу достигнућа теологије, контактних и комплементарних дисциплина у црквену и друштвену праксу. Студије такође имају за циљ: развијање критичког мишљења кандидата о теолошким феноменима и проблемима; оспособљавање студената за упоредно анализирање за теологију релевантних феномена и проблема које изучавају и интерпретирају друге, пре свега комплементарне научне дисциплине; развијање могућности анализирања утицаја других, контактних научних дисциплина које се односе на теолошке феномене и проблеме; оспособљавање доктора теологије за теоријска и апликативна истраживања која се спроводе у комплементарним и контактним научним дисциплинама, као и њихово оспособљавање за дубинску теолошку анализу конкретних проблема и њихову апликацију у друштвеној и црквеној пракси и одговарајућим институцијама и организацијама.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем Студијског програма докторских академских студија теологије кандидат стиче следеће опште способности:

 • способност за анализу, синтезу и предвиђање решења и њихових последица у домену теологије, контактних и комплементарних дисциплина;
 • способност за примену адекватних метода и поступака као и за спровођење процеса научног истраживања;
 • способност за критичко и самокритичко мишљење;
 • способност за примену знања у пракси;
 • високо развијену професионалну етику.

Савладавањем овог студијског програма кандидат стиче и низ специфичних способности:

 • темељно познавање и разумевање теолошких и за одабрано подручје релевантних контактних и комплементарних дисциплина;
 • способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • способност повезивања релевантних знања из области комплементарних теологији и њихове примене;
 • способност праћења и примене новина у науци и струци;
 • способност даљег развоја вештина и спретности у употреби знања на подручју теологије.

Листа ментора ангажованих на реализацији докторских студија

Уверење о акредитацији 2021.

Уверење о акредитацији 2015.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

Редни бројНазив предметаПредавањаСИРЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
Први семестар
1 - Изборна позиција 1 (бира се 1 од 14)
Fides et ratio1015
Символично богословље1015
Историја англо-саксонске Цркве1015
Развој Христологије од трећег до седмог века1015
Богослужбени извори византијског литургијског типа1015
Древни монашки устави1015
Есхатологија и историја1015
Контекстуална ерминевтика Новога Завета1015
Онтологија1015
СПЦ у 20. веку1015
Српско литургијско предање1015
Српско-руски црквени односи (18-21 век)1015
Појам и смисао религијске философије1015
Дела апостолских ученика - развој теологије у списима најранијих Отаца1015
2 - Изборна позиција 2 (бира се 1 од 14)
Fides et ratio1015
Древни монашки устави1015
Есхатологија и историја1015
Контекстуална ерминевтика Новога Завета1015
Онтологија1015
СПЦ у 20. веку1015
Српско литургијско предање1015
Српско-руски црквени односи (18-21 век)1015
Појам и смисао религијске философије1015
Символично богословље1015
Дела апостолских ученика - развој теологије у списима најранијих Отаца1015
Историја англо-саксонске Цркве1015
Развој Христологије од трећег до седмог века1015
Богослужбени извори византијског литургијског типа1015
Други семестар
3 - Изборна позиција 3 (бира се 1 од 14)
Телетургика1015
Ћирилска палеографија1015
Феномен верског фундаментализма1015
Савремено литургијско богословље1015
Савремена еклисиологија у екуменском контексту1015
Историја папа1015
Историја и теологија црквене музике1015
Православно богословље и политика1015
Папски примат у 21. веку1015
Теологија људских права1015
Начела и методе у егзегези Новог Завета1015
Патристичка космологија1015
Теологија посланица апостола Павла1015
Стари Завет и митови1015
Рецепција Старог Завета у аскетској литератури1015
4 - Изборна позиција 4 (бира се 1 од 14)
Телетургика1015
Ћирилска палеографија1015
Феномен верског фундаментализма1015
Савремено литургијско богословље1015
Савремена еклисиологија у екуменском контексту1015
Историја папа1015
Историја и теологија црквене музике1015
Православно богословље и политика1015
Папски примат у 21. веку1015
Теологија људских права1015
Начела и методе у егзегези Новог Завета1015
Патристичка космологија1015
Теологија посланица апостола Павла1015
Стари Завет и митови1015
Рецепција Старог Завета у аскетској литератури1015
ДРУГА ГОДИНА
Трећи семестар
5 - Изборна позиција 5 (бира се 1 од 15)
Fides et ratio1015
Древни монашки устави1015
Есхатологија и историја1015
Контекстуална ерминевтика Новога Завета1015
Онтологија1015
Савремена еклисиологија у екуменском контексту1015
СПЦ у 20. веку1015
Српско литургијско предање1015
Српско-руски црквени односи (18-21 век)1015
Појам и смисао религијске философије1015
Символично богословље1015
Дела апостолских ученика - развој теологије у списима најранијих Отаца1015
Историја англо-саксонске Цркве1015
Развој Христологије од трећег до седмог века1015
Богослужбени извори византијског литургијског типа1015
6Пријава и одбрана теме докторског рада1015
Четврти семестар
7Самостални истраживачки рад1015
8Самостални истраживачки рад1015
ТРЕЋА ГОДИНА
Пети семестар
9Самостални истраживачки рад1515
10Самостални истраживачки рад1515
Шести семестар
11Израда и одбрана докторске дисертације3030

Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања
ПРВА ГОДИНА
1 - Изборни предмет 1 (ДСТИ01)
ДСТ011 Fides et ratio 15 1 10
ДСТН01 Древни монашки устави
ДСТ012 Есхатологија и историја
ДСТН04 Контекстуална ерминевтика Новога завета
ДСТН44 Савремена еклисиологија у екуменском контексту
ДСТН06 Методологија историје духовних наука: пример историје философије
ДСТН07 Онтологија
ДСТН34 Дела апостолских ученика - развој теологије у списима најранијих Отаца
ДСТН08 Српско литургијско предање
ДСТН09 Старозаветни монотеизам
ДСТН26 Српско-руски црквени односи (18-21. век)
ДСТН27 Појам и смисао религијске философије
ДСТ040 Развој Христологије од трећег до седмог века
ДСТН35 Историја англосаксонске Цркве
ДСТН31 Символично богословље
ДСТН41 Богослужбени извори византијског литургијског типа
2 - Изборни предмет 2 (ДСТИ02)
ДСТ011 Fides et ratio 15 1 10
ДСТН01 Древни монашки устави
ДСТ012 Есхатологија и историја
ДСТН04 Контекстуална ерминевтика Новога завета
ДСТН44 Савремена еклисиологија у екуменском контексту
ДСТН06 Методологија историје духовних наука: пример историје философије
ДСТН07 Онтологија
ДСТН34 Дела апостолских ученика - развој теологије у списима најранијих Отаца
ДСТН08 Српско литургијско предање
ДСТН09 Старозаветни монотеизам
ДСТН26 Српско-руски црквени односи (18-21. век)
ДСТН27 Појам и смисао религијске философије
ДСТ040 Развој Христологије од трећег до седмог века
ДСТН35 Историја англосаксонске Цркве
ДСТН31 Символично богословље
ДСТН41 Богослужбени извори византијског литургијског типа
3 - Изборни предмет 3 (ДСТИ03)
ДСТ104 Философија мита 15 2 10
ДСТН10 Телетургика
ДСТН11 Теологија и модерна медицина у дијалогу
ДСТН12 Ћирилска палеографија
ДСТН13 Феномен верског фундаментализма
ДСТН15 Савремено литургијско богословље
ДСТН19 Теолошка ерминевтика
ДСТН24 Историја и теологија црквене музике
ДСТН25 Православно богословље и политика
ДСТН28 Хришћанство и грчко-римска цивилизација
ДСТН29 Теологија и Икономија = Богословље и Домострој код Светог Атанасија Великог Александријског и Светог Григорија Богослова Цариградског
ДСТН30 Папски примат у 21. веку
ДСТН32 Теологија људских права
ДСТН33 Начела и методе у егзегези Новог Завета
ДСТН42 Патристичка космологија
ДСТН43 Теологија посланицâ апостола Павла
ДСТН45 Стари Завет и митови
4 - Изборни предмет 4 (ДСТИ04)
ДСТ104 Философија мита 15 2 10
ДСТН10 Телетургика
ДСТН11 Теологија и модерна медицина у дијалогу
ДСТН12 Ћирилска палеографија
ДСТН13 Феномен верског фундаментализма
ДСТН15 Савремено литургијско богословље
ДСТН19 Теолошка ерминевтика
ДСТН24 Историја и теологија црквене музике
ДСТН25 Православно богословље и политика
ДСТН28 Хришћанство и грчко-римска цивилизација
ДСТН29 Теологија и Икономија = Богословље и Домострој код Светог Атанасија Великог Александријског и Светог Григорија Богослова Цариградског
ДСТН30 Папски примат у 21. веку
ДСТН32 Теологија људских права
ДСТН33 Начела и методе у егзегези Новог Завета
ДСТН42 Патристичка космологија
ДСТН43 Теологија посланицâ апостола Павла
ДСТН45 Стари Завет и митови
ДРУГА ГОДИНА
5 - Изборни предмет 5 (ДСТИ05)
ДСТ011 Fides et ratio 15 3 10
ДСТН01 Древни монашки устави
ДСТ012 Есхатологија и историја
ДСТН04 Контекстуална ерминевтика Новога завета
ДСТН44 Савремена еклисиологија у екуменском контексту
ДСТН06 Методологија историје духовних наука: пример историје философије
ДСТН07 Онтологија
ДСТН34 Дела апостолских ученика - развој теологије у списима најранијих Отаца
ДСТН08 Српско литургијско предање
ДСТН09 Старозаветни монотеизам
ДСТН27 Појам и смисао религијске философије
ДСТ040 Развој Христологије од трећег до седмог века
ДСТН35 Историја англосаксонске Цркве
ДСТН31 Символично богословље
ДСТН41 Богослужбени извори византијског литургијског типа
6 ДСТ023 Пријава и одбрана теме докторског рада 25 3
7 ДСТСИ1 Самостални истраживачки рад 10 4
8 ДСТСИ2 Самостални истраживачки рад 10 4
ТРЕЋА ГОДИНА
9 ДСТСИ3 Самостални истраживачки рад 15 5
10 ДСТСИ4 Самостални истраживачки рад 15 5
11 ДСТЗР0 Израда и одбрана докторске дисертације 30