Религиолошки мастер програм

Религиолошки мастер програм на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје једну годину, а његов успешан завршетак доноси диплому другог степена високе школске спреме и звање: мастер теолог – религиолог.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 60. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Религиолошки мастер програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и религиологије и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама друштвено-хуманистичког профила (философске, социолошке, полиголошке, комуниколошке димензије религијског феномена) што омогућава примену стечених знања и практичних способности у научноистраживачкој, наставној, медијској сфери и у свим областима за које су релевантна теолошка и религиолошка знања у обиму и на нивоу вишем од основних академских студија.

Допуна уверења о акредитацији 2022.

Уверење о акредитацији 2021.

Уверење о акредитацији 2015.


Редни бројНазив предметаПредавањаВежбеЕСПБ
ПРВИ СЕМЕСТАР
1Историја религије225
2Социјално учење цркве225
3 - Изборна позиција 1 (бира се 1 од 3)
Философија религије226
Религија и секуларизација226
Религија и уметност226
4Канонско устројство и уставност Цркве226
5Методологија научног рада уже струкеСИР: 44
6Стручна пракса64
ДРУГИ СЕМЕСТАР
7Психологија религије224
8Црква и савремено друштво224
9 - Изборна позиција 2 (бира се 1 од 3)
Религија и култура224
Философија мита224
Сакрална комуникација224
10 - Страни језик уже струке (бира се 1 од 8)
Енглески језик224
Руски језик224
Француски језик224
Немачки језик224
Грчки језик224
Латински језик224
Старојеврејски језик224
Српскословенски језик224
11Теорије симболичких облика224
12Завршни рад10

Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
1 БМН401 Историја религије 5 1 2 2
2 БМН402 Социјално учење Цркве 5 1 2 2
3 - Изборни предмет 1 (БМН403)
БМИ401 Философија религије 6 1 2 1
БМИ404 Религија и секуларизација
БМИ403 Религија и уметност
4 БМН008 Методологија научног рада уже струке 4 1 2 2
5 - Страни језик уже струке (БМН404)
БМНЈ01 Енглески језик 4 2 2 2
БМНЈ02 Руски језик
БМНЈ03 Француски језик
БМНЈ04 Немачки језик
БМНЈ05 Грчки језик
БМНЈ06 Латински језик
БМНЈ07 Старојеврејски језик
БМНЈ08 Црквенословенски језик
6 БМН405 Психологија религије 5 2 2 2
7 БМН406 Црква и савремено друштво 5 2 2 2
8 - Изборни предмет 2 (БМН407)
БМИ4A1 Религија и култура 6 2 2 1
БМИ4A2 Философија мита
БМИ4A3 Сакрална комуникација
БМИ4A4 Теорије симболичких облика
9 БМН409 Завршни рад 20 2