Религиолошки мастер програм

Религиолошки мастер програм на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје једну годину, а његов успешан завршетак доноси диплому другог степена високе школске спреме и звање: мастер теолог – религиолог.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 60. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Религиолошки мастер програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и религиологије и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама друштвено-хуманистичког профила (философске, социолошке, полиголошке, комуниколошке димензије религијског феномена) што омогућава примену стечених знања и практичних способности у научноистраживачкој, наставној, медијској сфери и у свим областима за које су релевантна теолошка и религиолошка знања у обиму и на нивоу вишем од основних академских студија.

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
1 БМН401 Историја религије 5 1 2 2
2 БМН402 Социјално учење Цркве 5 1 2 2
3 - Изборни предмет 1 (БМН403)
БМИ401 Философија религије 6 1 2 1
БМИ404 Религија и секуларизација
БМИ403 Религија и уметност
4 БМН008 Методологија научног рада уже струке 4 1 2 2
5 - Страни језик уже струке (БМН404)
БМНЈ01 Енглески језик 4 2 2 2
БМНЈ02 Руски језик
БМНЈ03 Француски језик
БМНЈ04 Немачки језик
БМНЈ05 Грчки језик
БМНЈ06 Латински језик
БМНЈ07 Старојеврејски језик
БМНЈ08 Црквенословенски језик
6 БМН405 Психологија религије 5 2 2 2
7 БМН406 Црква и савремено друштво 5 2 2 2
8 - Изборни предмет 2 (БМН407)
БМИ4A1 Религија и култура 6 2 2 1
БМИ4A2 Философија мита
БМИ4A3 Сакрална комуникација
БМИ4A4 Теорије симболичких облика
9 БМН409 Завршни рад 20 2