Богословско-пастирски програм

Богословско-пастирски програм на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје четири године, а његов успешан завршетак доноси диплому првог степена високе школске спреме и звање: дипломирани теолог.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 240. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. У току једне академске године студент остварује 60 ЕСПБ бодова.

Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Богословско-пастирски програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама.

Тежиште студијског рада и његова диференцијална специфичност у односу на основне академске студије богословско-катихетског програма је у томе што студенти стичу превасходно систематизована фундаментална и апликативна знања из практичних богословских дисциплина везаних за катихетску, мисионарску, литургијску и пастирску делатност (омилитика, методика верске наставе, пастирско богословље и пастирска психологија, црквено појање, канонско право и др.) али и фундаментална знања из библијске теологије, систематске теологије, патрологије као мисли светих отаца Цркве, из уводних поставки хришћанске философије, из историје религије, историје Цркве као истраживања хришћанских учења и институција у историјском контексту, литургике и изучавања литургијског простора, што студентима омогућава темељан и систематски увид у све, а посебно апликативне, области теологије и релевантне области контактних и комплементарних дисциплина у њиховој фундаменталној и апликативној димензији.

Иходи учења у оквиру Богословско пастирског програма

По завршетку основних академских студија теологије – Богословско-пастирски програм стиче се академски назив дипломирани теолог.

Студенти који заврше студијски програм основних академских студија теологије Богословско-пастирског програма имају следеће опште компетенције: способност за анализу, синтезу и предвиђање решења и последица у домену теологије, способност за примену метода, поступака и спровођење истраживачке делатности у складу са научном методологијом, способност за дисциплиновано критичко и самокритичко мишљење, способност за примену стечених знања у пасторалној, мисионарској, социјалној и катихетској пракси, комуникационе способности и спретност, способност за сарадњу са ужом социјалном околином и међународним окружењем, развијену професионалну етику.
Студенти који заврше студијски програм основних академских студија теологије – Богословско-пастирског програма имају следеће предметно специфичне компетенције: темељно познавање и разумевање теологије као научне дисциплине и предмета теологије у трансверзалној и лонгитудиналној перспективи, способност примене стечених знања у свим облицима професионалне делатности: вршење свештеничке службе у свим њеним димензијама – мисионарској, литургијској, социјалној катихетској и др., припремање, организовање и обављање катихезе за све узрасте и верске наставе у основним и средњим школама, компетентно учествовање у раду институција културе, медијских установа, државних органа, црквених структура, невладиних и других организација, способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области теологије, способност за праћење и примену нових резултата научних истраживања, популаризацију теологије и њено дидактичко-катихетско транспоновање као научне дисциплине и свеукупне хришћанске културно-интелектуалне баштине, способност за даље усавршавање знања и вештина у свим облицима професионалне делатности и за наставак студија на другом степену високог образовања – мастер академским студијама. Наведене компетенције имају општедруштвену и црквену оправданост и значај и у складу су са основним циљевима, задацима и исходима рада Православног богословског факултета и циљевима Универзитета у Београду: пре свега у складу са циљем оспособљавања студената за индивидуално и тимско истраживање, преношење и унапређивање теологије, посебно у контексту просветно-педагошке делатности у образовном систему (верска настава), затим у складу са циљем подстицања стваралачко-критичког дијалога теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама, и најзад у складу са циљем систематског развоја посредовања теологије са релевантним чиниоцима ширег друштвено-културног живота. Циљеви Богословско-пастирског програма усклађени су са исходима процеса учења на поменутом програму, а главни исходи се очитују у томе што студенти стичу превасходно систематизована фундаментална знања из библијске теологије, систематске теологије, патрологије као мисли светих отаца Цркве, хришћанске философије, философије религије и религиологије, из историје религије, историје Цркве као истраживања хришћанских учења и институција у историјском контексту, литургике, канонског права као црквеног учења формулисаног у канонима и правилима, методике верске наставе, дидактике, катихетике, основа православне педагогије, педагошке психологије, теологије црквене уметности, као и библијских, светоотачких и богослужбених језика – јеврејског, новозаветног и патристичког грчког и црквенословенског, што студентима омогућава темељан и систематски увид у све области теологије и релевантне области контактних и комплементарних дисциплина у њиховој фундаменталној и апликативној димензији. Тежиште студијског рада на Богословско-пастирском програму је захваљујући наведеном диференцијално спецификовано у односу на основне академске студије на Богословско-пастирском програму. Успешним постигнућем наведених циљева и исхода легитимише се интеграција и синтеза општих и предметно специфичних компетенција студената Богословско-пастирског програма: наиме, задобијање капацитета да на основу скупа усвојених знања, струковних вештина и позитивних духовно-етичких особина, одговорно планирају и врше слојевите и сложене делатности везане за унапређење теологије као научно-академске, просветно-педагошке и духовно-друштвене чињенице од прворазредног значаја: да као такви буду способни да постављају, унапређују и воде вишедимензионалан теолошки дијалог са релевантним чиниоцима друштва на националном и међународном нивоу. Квалитетно задобијене компетенције обезбеђују стандард који одређује то какав треба да буде савремен теолог као личност и теологија као духовна наука.


УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ


Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
ПРВА ГОДИНА
1 ПБФ003 Увод у Стари Завет 9 1 – 2 2 1
2 ПБФ008 Увод у Нови Завет 9 1 – 2 2 1
3 БПП013 Хришћанска етика са аскетиком 7 1 – 2 2 1
4 ПБФ050 Увод и извори хришћанског богослужења 7 1 – 2 2 1
5 ПБФ031 Црквено појање са правилом 7 1 – 2 2 1
6 ПБФ032 Пастирско богословље са психологијом 8 1 – 2 2 2
7 – Страни језик 1 (БПП035)
БОЈИ01 Енглески језик 1 7 1 – 2 1 1
БОЈИ02 Руски језик 1
БОЈИ03 Француски језик 1
БОЈИ04 Немачки језик 1
8 ПБФ051 Грчки језик 1 6 1 – 2 2 1
ДРУГА ГОДИНА
9 БПП001 Библијска ерминевтика 7 3 – 4 2 1
10 БПП002 Старозаветна историја 6 3 – 4 2 1
11 ПБФ054 Философија 6 3 – 4 2 1
12 ПБФ057 Грчки језик 2 6 3 – 4 1 1
13 – Изборни предмет 1 (БПП010)
ПБФ021 Историја религија 10 3 – 4 2
ПБФ068 Методика наставе
14 ПБФ067 Патрологија 1 7 3 – 4 2 1
15 – Страни језик 2 (БПП006)
БОЈИБ1 Енглески језик 2 7 3 – 4 1 1
БОЈИБ2 Руски језик 2
БОЈИБ3 Француски језик 2
БОЈИБ4 Немачки језик 2
16 ПБФ056 Општа историја Цркве 5 3 – 4 2 1
17 ПБФ005 Црквенословенски језик 6 3 – 4 1 1
ТРЕЋА ГОДИНА
18 ПБФ061 Новозаветна егзегеза 6 5 – 6 2 2
19 ПБФ062 Старозаветна егзегеза 6 5 – 6 2 1
20 ПБФ065 Догматика са упоредним богословљем 1 7 5 – 6 2 1
21 – Изборни предмет 2 (БПП016)
ПБФ021 Историја религије 10 5 – 6 2
ПБФ068 Методика наставе
22 ПБФ076 Патрологија 2 6 5 – 6 2 1
23 ПБФ064 Историја СПЦ 9 5 – 6 2 1
24 БПП009 Савремено богослужбено предање 9 5 – 6 2 1
25 – Изборни предмет 3 (БПП036)
БОИ012 Историја српске културе 7 5 – 6 2
БОИ015 Одабрана поглавља из византијске цивилизације
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26 БПП020 Новозаветна теологија 6 7 – 8 2 1
27 БПП021 Старозаветна теологија 6 7 – 8 2 1
28 ПБФ081 Догматика са упоредним богословљем 2 5 7 – 8 2 1
29 ПБФ072 Канонско право 5 7 – 8 2 1
30 ПБФ073 Историја и теологија хришћанског богослужења 6 7 – 8 2 1
31 БПП025 Екуменско богословље 6 7 – 8 2
32 ПБФ033 Катихетика са хришћанском педагогијом 10 7 – 8 2 1
33 – Изборни предмет 4 (БПП028)
ПБФ034 Омилитика 10 7 – 8 2
БИП18Б Дидактика са педагошком психологијом
34 БКСП01 Стручна пракса 6 8