Богословско-пастирски програм

Богословско-пастирски програм на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје четири године, а његов успешан завршетак доноси диплому првог степена високе школске спреме и звање: дипломирани теолог.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 240. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. У току једне академске године студент остварује 60 ЕСПБ бодова.

Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Богословско-пастирски програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама.

Тежиште студијског рада и његова диференцијална специфичност у односу на основне академске студије богословско-катихетског програма је у томе што студенти стичу превасходно систематизована фундаментална и апликативна знања из практичних богословских дисциплина везаних за катихетску, мисионарску, литургијску и пастирску делатност (омилитика, методика верске наставе, пастирско богословље и пастирска психологија, црквено појање, канонско право и др.) али и фундаментална знања из библијске теологије, систематске теологије, патрологије као мисли светих отаца Цркве, из уводних поставки хришћанске философије, из историје религије, историје Цркве као истраживања хришћанских учења и институција у историјском контексту, литургике и изучавања литургијског простора, што студентима омогућава темељан и систематски увид у све, а посебно апликативне, области теологије и релевантне области контактних и комплементарних дисциплина у њиховој фундаменталној и апликативној димензији.

Исходи учења у оквиру Богословско-пастирског програма

По завршетку основних академских студија теологије – Богословско-пастирски програм стиче се академски назив дипломирани теолог.

Студенти који заврше студијски програм основних академских студија теологије Богословско-пастирског програма имају следеће опште компетенције: способност за анализу, синтезу и предвиђање решења и последица у домену теологије, способност за примену метода, поступака и спровођење истраживачке делатности у складу са научном методологијом, способност за дисциплиновано критичко и самокритичко мишљење, способност за примену стечених знања у пасторалној, мисионарској, социјалној и катихетској пракси, комуникационе способности и спретност, способност за сарадњу са ужом социјалном околином и међународним окружењем, развијену професионалну етику.
Студенти који заврше студијски програм основних академских студија теологије – Богословско-пастирског програма имају следеће предметно специфичне компетенције: темељно познавање и разумевање теологије као научне дисциплине и предмета теологије у трансверзалној и лонгитудиналној перспективи, способност примене стечених знања у свим облицима професионалне делатности: вршење свештеничке службе у свим њеним димензијама – мисионарској, литургијској, социјалној катихетској и др., припремање, организовање и обављање катихезе за све узрасте и верске наставе у основним и средњим школама, компетентно учествовање у раду институција културе, медијских установа, државних органа, црквених структура, невладиних и других организација, способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области теологије, способност за праћење и примену нових резултата научних истраживања, популаризацију теологије и њено дидактичко-катихетско транспоновање као научне дисциплине и свеукупне хришћанске културно-интелектуалне баштине, способност за даље усавршавање знања и вештина у свим облицима професионалне делатности и за наставак студија на другом степену високог образовања – мастер академским студијама. Наведене компетенције имају општедруштвену и црквену оправданост и значај и у складу су са основним циљевима, задацима и исходима рада Православног богословског факултета и циљевима Универзитета у Београду: пре свега у складу са циљем оспособљавања студената за индивидуално и тимско истраживање, преношење и унапређивање теологије, посебно у контексту просветно-педагошке делатности у образовном систему (верска настава), затим у складу са циљем подстицања стваралачко-критичког дијалога теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама, и најзад у складу са циљем систематског развоја посредовања теологије са релевантним чиниоцима ширег друштвено-културног живота. Циљеви Богословско-пастирског програма усклађени су са исходима процеса учења на поменутом програму, а главни исходи се очитују у томе што студенти стичу превасходно систематизована фундаментална знања из библијске теологије, систематске теологије, патрологије као мисли светих отаца Цркве, хришћанске философије, философије религије и религиологије, из историје религије, историје Цркве као истраживања хришћанских учења и институција у историјском контексту, литургике, канонског права као црквеног учења формулисаног у канонима и правилима, методике верске наставе, дидактике, катихетике, основа православне педагогије, педагошке психологије, теологије црквене уметности, као и библијских, светоотачких и богослужбених језика – јеврејског, новозаветног и патристичког грчког и црквенословенског, што студентима омогућава темељан и систематски увид у све области теологије и релевантне области контактних и комплементарних дисциплина у њиховој фундаменталној и апликативној димензији. Тежиште студијског рада на Богословско-пастирском програму је захваљујући наведеном диференцијално спецификовано у односу на основне академске студије на Богословско-пастирском програму. Успешним постигнућем наведених циљева и исхода легитимише се интеграција и синтеза општих и предметно специфичних компетенција студената Богословско-пастирског програма: наиме, задобијање капацитета да на основу скупа усвојених знања, струковних вештина и позитивних духовно-етичких особина, одговорно планирају и врше слојевите и сложене делатности везане за унапређење теологије као научно-академске, просветно-педагошке и духовно-друштвене чињенице од прворазредног значаја: да као такви буду способни да постављају, унапређују и воде вишедимензионалан теолошки дијалог са релевантним чиниоцима друштва на националном и међународном нивоу. Квалитетно задобијене компетенције обезбеђују стандард који одређује то какав треба да буде савремен теолог као личност и теологија као духовна наука.Богословско-пастирски програм, акредитација 2021.

Редни бројНазив предметаПредавањаВежбеЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1Увод у Нови Завет219
2Увод и извори хришћанског богослужења217
3Црквено појање217
4Пастирско богословље са психологијом219
5Црквенословенски језик116
6Грчки језик 1116
7Увод у Стари Завет219
8 - Страни језик 1
Енглески језик 1117
Руски језик 1117
Француски језик 1117
Немачки језик 1117
ДРУГА ГОДИНА
9Библијска ерминевтика115
10Хришћанска етика116
11Старозаветна историја215
12Еортологија215
13Општа историја Цркве215
14Патрологија 1216
15Грчки језик 2116
16Философија215
17 - Изборни предмет 1
Методика наставе2010
Црквено појање 22010
Историја религија2010
18 - Страни језик 2
Енглески језик 2117
Руски језик 2117
Француски језик 2117
Немачки језик 2117
ТРЕЋА ГОДИНА
19Савремено богослужбено предање218
20Новозаветна егзегеза217
21Старозаветна егзегеза215
22Догматика са упоредним богословљем 1216
23Патрологија 2216
24Историја СПЦ217
25Аскетика215
26 - Изборни предмет 2
Методика наставе2010
Црквено појање 22010
Историја религија2010
27 - Изборни предмет 3
Историја српске културе207
Одабрана поглавља из византијске цивилизације207
ЧЕТВРТА ГОДИНА
28Новозаветна теологија216
29Догматика са упоредним богословљем 2215
30Канонско право215
31Историја и теологија хришћанског богослужења216
32Екуменско богословље206
33Катихетика са хришћанском педагогијом2110
34Историја догмата219
35 - Изборни предмет 4
Омилитика1110
Дидактика са педагошком психологијом2010
36Стручна пракса3

Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
ПРВА ГОДИНА
1 ПБФ003 Увод у Стари Завет 9 1 - 2 2 1
2 ПБФ008 Увод у Нови Завет 9 1 - 2 2 1
3 БПП013 Хришћанска етика са аскетиком 7 1 - 2 2 1
4 ПБФ050 Увод и извори хришћанског богослужења 7 1 - 2 2 1
5 ПБФ031 Црквено појање са правилом 7 1 - 2 2 1
6 ПБФ032 Пастирско богословље са психологијом 8 1 - 2 2 2
7 - Страни језик 1 (БПП035)
БОЈИ01 Енглески језик 1 7 1 - 2 1 1
БОЈИ02 Руски језик 1
БОЈИ03 Француски језик 1
БОЈИ04 Немачки језик 1
8 ПБФ051 Грчки језик 1 6 1 - 2 2 1
ДРУГА ГОДИНА
9 БПП001 Библијска ерминевтика 7 3 - 4 2 1
10 БПП002 Старозаветна историја 6 3 - 4 2 1
11 ПБФ054 Философија 6 3 - 4 2 1
12 ПБФ057 Грчки језик 2 6 3 - 4 1 1
13 - Изборни предмет 1 (БПП010)
ПБФ021 Историја религија 10 3 - 4 2
ПБФ068 Методика наставе
14 ПБФ067 Патрологија 1 7 3 - 4 2 1
15 - Страни језик 2 (БПП006)
БОЈИБ1 Енглески језик 2 7 3 - 4 1 1
БОЈИБ2 Руски језик 2
БОЈИБ3 Француски језик 2
БОЈИБ4 Немачки језик 2
16 ПБФ056 Општа историја Цркве 5 3 - 4 2 1
17 ПБФ005 Црквенословенски језик 6 3 - 4 1 1
ТРЕЋА ГОДИНА
18 ПБФ061 Новозаветна егзегеза 6 5 - 6 2 2
19 ПБФ062 Старозаветна егзегеза 6 5 - 6 2 1
20 ПБФ065 Догматика са упоредним богословљем 1 7 5 - 6 2 1
21 - Изборни предмет 2 (БПП016)
ПБФ021 Историја религије 10 5 - 6 2
ПБФ068 Методика наставе
22 ПБФ076 Патрологија 2 6 5 - 6 2 1
23 ПБФ064 Историја СПЦ 9 5 - 6 2 1
24 БПП009 Савремено богослужбено предање 9 5 - 6 2 1
25 - Изборни предмет 3 (БПП036)
БОИ012 Историја српске културе 7 5 - 6 2
БОИ015 Одабрана поглавља из византијске цивилизације
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26 БПП020 Новозаветна теологија 6 7 - 8 2 1
27 БПП021 Старозаветна теологија 6 7 - 8 2 1
28 ПБФ081 Догматика са упоредним богословљем 2 5 7 - 8 2 1
29 ПБФ072 Канонско право 5 7 - 8 2 1
30 ПБФ073 Историја и теологија хришћанског богослужења 6 7 - 8 2 1
31 БПП025 Екуменско богословље 6 7 - 8 2
32 ПБФ033 Катихетика са хришћанском педагогијом 10 7 - 8 2 1
33 - Изборни предмет 4 (БПП028)
ПБФ034 Омилитика 10 7 - 8 2
БИП18Б Дидактика са педагошком психологијом
34 БКСП01 Стручна пракса 6 8