Богословско-катихетски програм

Богословско-катихетски програм основних студија на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје четири године, а његов успешан завршетак доноси диплому првог степена високе школске спреме и звање: дипломирани теолог – катихета.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 240. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. У току једне академске године студент остварује 60 ЕСПБ бодова.

Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Богословско-катихтетски програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије, посебно у контексту просветно-педагошке делатности у образовном систему (верска настава), и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама.

Тежиште студијског рада и његова диференцијална специфичност у односу на основне академске студије богословско-пастирског програма је у томе што студенти стичу превасходно систематизована фундаментална знања из библијске теологије, систематске теологије, патрологије као мисли светих отаца Цркве, хришћанске философије, из историје религије, историје Цркве као истраживања хришћанских учења и институција у историјском контексту, литургике, канонског права као црквеног учења формулисаног у канонима и правилима, методике верске наставе, дидактике, катихетике, основа православне педагогије, педагошке психологије, теологије црквене уметности, као и библијских, светоотачких и богослужбених језика – јеврејског, новозаветног и патристичког грчког и црквенословенског, што студентима омогућава темељан и систематски увид у све области теологије и релевантне области контактних и комплементарних дисциплина у њиховој фундаменталној и апликативној димензији.

Исходи учења у оквиру Богословско-катихетског програма

По завршетку основних академских студија теологије – Богословско-катихетски програм стиче се академски назив дипломирани теолог.

Студенти који заврше студијски програм основних академских студија теологије Богословско-катихетског програма имају следеће опште компетенције: способност за анализу, синтезу и предвиђање решења и последица у домену теологије, способност за примену метода, поступака и спровођење истраживачке делатности у складу са научном методологијом, способност за критичко и самокритичко мишљење, способност за примену стечених знања у педагошкој пракси, комуникационе способности и спретност, способност за сарадњу са ужом социјалном околином и међународним окружењем, развијену професионалну етику.

Студенти који заврше студијски програм основних академских студија теологије – Богословско-катихетског програма имају следеће предметно специфичне компетенције: темељно познавање и разумевање теологије као научне дисциплине и предмета теологије у трансверзалној и лонгитудиналној перспективи, способност примене стечених знања у свим облицима професионалне делатности: вршење просветно-педагошке службе у свим њеним димензијама – препаративној, оперативној и евалуационој и др., припремање, организовање и обављање верске наставе у основним и средњим школама, компетентно учествовање у раду институција културе, медијских установа, државних органа, црквених структура, невладиних и других организација, способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области теологије, способност за праћење и примену нових резултата научних истраживања, популаризацију теологије као научне дисциплине и свеукупне хришћанске културно-интелектуалне баштине, способност за даље усавршавање знања и вештина у свим облицима професионалне делатности и за наставак студија на другом степену високог образовања – мастер академским студијама. Наведене компетенције имају опште друштвену и црквену оправданост и значај у складу су са основним циљевима, задацима и исходима рада Православног богословског факултета и Универзитета у Београду: пре свега у складу са циљем оспособљавања студената за индивидуално и тимско истраживање, преношење и унапређивање теологије, посебно у контексту просветно-педагошке делатности у образовном систему (верска настава), затим у складу са циљем подстицања стваралачко-критичког дијалога теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама, и најзад у складу са циљем систематског развоја посредовања теологије са релевантним чиниоцима ширег друштвено-културног живота. Циљеви Богословско-катихетског програма усклађени су са исходима процеса учења на поменутом програму, а главни исходи се очитују у томе што студенти стичу превасходно систематизована фундаментална знања из библијске теологије, систематске теологије, патрологије као мисли светих отаца Цркве, хришћанске философије, философије религије и религиологије, из историје религије, историје Цркве као истраживања хришћанских учења и институција у историјском контексту, литургике, канонског права као црквеног учења формулисаног у канонима и правилима, методике верске наставе, дидактике, катихетике, основа православне педагогије, педагошке психологије, теологије црквене уметности, као и библијских, светоотачких и богослужбених језика – јеврејског, новозаветног и патристичког грчког и црквенословенског, што студентима омогућава темељан и систематски увид у све области теологије и релевантне области контактних и комплементарних дисциплина у њиховој фундаменталној и апликативној димензији. Тежиште студијског рада на Богословско-катихетском програму је захваљујући наведеном диференцијално спецификовано у односу на основне академске студије на Богословско-пастирском програму. Успешним постигнућем наведених циљева и исхода легитимише се интеграција и синтеза општих и предметно специфичних компетенција студената Богословско-катихетског програма: наиме, задобијање капацитета да на основу скупа усвојених знања, струковних вештина и позитивних духовно-етичких особина, одговорно планирају и врше слојевите и сложене делатности везане за унапређење теологије као научно-академске, просветно-педагошке и духовно-друштвене чињенице од прворазредног значаја: да као такви буду способни да постављају, унапређују и воде вишедимензионалан теолошки дијалог са релевантним чиниоцима друштва на националном и међународном нивоу. Квалитетно задобијене компетенције обезбеђују стандард који одређује то какав треба да буде савремен теолог као личност и теологија као духовна наука.Богословско-катихетски програм, акредитација 2021.

Редни бројНазив предметаПредавањаВежбеЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1Грчки језик 1116
2Увод и извори хришћанског богослужења217
3Црквено појање217
4 - Изборни предмет 1
Историја религија206
Јеврејски језик116
5Увод у Нови Завет219
6Црквенословенски језик116
7Увод у Стари Завет219
8Увод у богословље2110
ДРУГА ГОДИНА
9Старозаветна историја215
10Библијска ерминевтика115
11Философија215
12Општа историја Цркве215
13Грчки језик 2116
14Историја СПЦ217
15Савремено богослужбено предање215
16Еортологија205
17 - Изборни предмет 2
Основи православне педагогије2110
Методика наставе2010
18 - Страни језик 1
Енглески језик 1117
Руски језик 1117
Француски језик 1117
Немачки језик 1117
ТРЕЋА ГОДИНА
19Новозаветна егзегеза216
20Старозаветна егзегеза215
21Догматика са упоредним богословљем 1216
22Патрологија 1216
23Хришћанска етика115
24Аскетика215
25 - Изборни предмет 3
Основи православне педагогије2110
Методика наставе2010
26 - Изборни предмет 4
Дидактика са педагошком психологијом2010
Историја помесних цркава2010
27 - Страни језик 2
Енглески језик 2117
Руски језик 2117
Француски језик 2117
Немачки језик 2117
ЧЕТВРТА ГОДИНА
28Новозаветна теологија216
29Догматика са упоредним богословљем 2215
30Пастирско богословље119
31Канонско право215
32Историја и теологија хришћанског богослужења216
33Хришћанска социологија205
34Хришћанска антропологија215
35Патрологија 2216
36 - Изборни предмет 5
Дидактика са педагошком психологијом2010
Историја помесних цркава2010
37Стручна пракса63

Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
ПРВА ГОДИНА
1 ПБФ003 Увод у Стари Завет 9 1 - 2 2 2
2 ПБФ008 Увод у Нови Завет 9 1 - 2 2 1
3 ПБФ001 Увод у богословље 6 1 - 2 2 2
4 ПБФ050 Увод и извори хришћанског богослужења 7 1 - 2 2 1
5 ПБФ031 Црквено појање са правилом 7 1 - 2 2 1
6 ПБФ021 Историја религија 10 1 - 2 2
7 - Изборни предмет 1 (БМ1И01)
ПБФ005 Црквенословенски језик 6 1 - 2 1 1
ПБФ080 Јеврејски језик
8 ПБФ051 Грчки језик 1 6 1 - 2 2 1
ДРУГА ГОДИНА
9 БПП001 Библијска ерминевтика 6 3 - 4 2 1
10 БПП002 Старозаветна историја 6 3 - 4 2 1
11 ПБФ054 Философија 6 3 - 4 2 1
12 ПБФ057 Грчки језик 2 6 3 - 4 1 1
13 - Изборни предмет 2 (ПБФ060)
ПБФ055 Основи православне педагогије 10 3 - 4 2
ПБФ068 Методика наставе
14 ПБФ066 Савремено богослужбено предање 5 3 - 4 2 1
15 - Страни језик 1 (ПБФ058)
БОЈИ01 Енглески језик 1 7 3 - 4 1 1
БОЈИ02 Руски језик 1
БОЈИ03 Француски језик 1
БОЈИ04 Немачки језик 1
16 ПБФ056 Општа историја Цркве 5 3 - 4 2 1
17 ПБФ064 Историја СПЦ 9 3 - 4 2 1
ТРЕЋА ГОДИНА
18 ПБФ061 Новозаветна егзегеза 6 5 - 6 2 2
19 ПБФ062 Старозаветна егзегеза 6 5 - 6 2 1
20 ПБФ065 Догматика са упоредним богословљем 1 7 5 - 6 2 1
21 - Изборни предмет 3 (ПБФ063)
ПБФ055 Основи православне педагогије 10 5 - 6 2
ПБФ068 Методика наставе
22 ПБФ067 Патрологија 1 7 5 - 6 2 1
23 БПП013 Хришћанска етика са аскетиком 7 5 - 6 2 1
24 - Страни језик 2 (БПП006)
БОЈИБ1 Енглески језик 2 7 5 - 6 1 1
БОЈИБ2 Руски језик 2
БОЈИБ3 Француски језик 2
БОЈИБ4 Немачки језик 2
25 - Изборни предмет 4 (ПБФ069)
БИП018 Дидактика са педагошком психологијом 10 5 - 6 2
ИБ2004 Историја помесних Цркава
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26 БПП020 Новозаветна теологија 6 7 - 8 2 1
27 БПП021 Старозаветна теологија 6 7 - 8 2 1
28 ПБФ081 Догматика са упоредним богословљем 2 5 7 - 8 2 1
29 ПБФ072 Канонско право 5 7 - 8 2 1
30 ПБФ073 Историја и теологија хришћанског богослужења 6 7 - 8 2 1
31 ПБФ074 Хришћанска социологија 5 7 - 8 2
32 ПБФ075 Хришћанска антропологија 5 7 - 8 2 1
33 ПБФ076 Патрологија 2 6 7 - 8 2 1
34 - Изборни предмет 5 (ПБФ077)
БИП018 Дидактика са педагошком психологијом 10 7 - 8 2
ИБ2004 Историја помесних цркава
35 БКСП01 Стручна пракса 6 8