Теолошки мастер програм

Теолошки мастер програм на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје једну годину, а његов успешан завршетак доноси диплому другог степена високе школске спреме и звање: мастер теолог.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 60. Предмети су двосеместрални и једносеместрални.

Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Теолошки мастер програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама према вишим и темељнијим захтевима у односу на основне академске студије.

Допуна уверења о акредитацији 2022.

Уверење о акредитацији 2021.

Уверење о акредитацији 2015.