Обавештења

[19. 5. 2021] Конкурс за избор асистенста за ужу научну област Историја цркве

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА
Асистент за ужу научну област: Историја цркве,
са пуним радним временом

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

УСЛОВИ: Да је студент докторских студија православне теологије (VII/1 степен) или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације из уже научне области за коју се конкурс расписује; да је предходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам; да показује смисао за наставни рад (сходно члану 84. Закона о високом образовању).

Остали услови су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, докази о искуству у академској настави (за радно место под тачком 1), као и друга документација, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11Б, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.