Обавештења

[3. 7. 2024] Конкурси за избор асистената

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
oбјављује конкурс за избор

1.
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: Асистент за ужу научну област Библистика/Тежиште истраживања: Свето Писмо Новог Завета, са пуним радним временом
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1
УСЛОВИ: Да је студент докторских студија теологије (VII/1 степен) или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације; да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам; као и да показује смисао за наставни рад (сходно члану 84. Закона о високом образовању).

2.
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: Асистент за ужу научну област Хришћанска философија и религиологија, са пуним радним временом
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1
УСЛОВИ: Да је студент докторских студија теологије (VII/1 степен) или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације; да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам; као и да показује смисао за наставни рад (сходно члану 84. Закона о високом образовању).

3.
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: Асистент за ужу научну област Практично богословље/Тежиште истраживања: Литургика, са пуним радним временом
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1
УСЛОВИ: Да је студент докторских студија теологије (VII/1 степен) или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације; да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам; као и да показује смисао за наставни рад (сходно члану 84. Закона о високом образовању).

4.
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: Асистент за ужу научну област Практично богословље/Тежиште истраживања: Канонско право, са пуним радним временом
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1
УСЛОВИ: Да је студент докторских студија теологије (VII/1 степен) или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације; да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам; као и да показује смисао за наставни рад (сходно члану 84. Закона о високом образовању).

Остали услови су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, као и друга документација, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.