Обавештења

[30. 6. 2021] Конкурс за избор ванредног професора за ужу научну област Систематска теологија

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:
Ванредни професор за ужу научну област: Систематска теологија
Тежиште истраживања: Упоредно богословље,
са пуним радним временом

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – докторат богословских наука, као и претходно заврешене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни радови претежно из уже научне области, односно тежишта истраживања, за коју се конкурс расписује и способност за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду са студентима из уже научне области.

Остали услови су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, докази о искуству у академској настави, као и друга документација, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11Б, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.